2021-08-13     kontakt: gim_maniowy@poczta.onet.pl, admin: M.Kunstman
Menu: Strona główna -> Rekrutacja

ZASADY  REKRUTACJI  DO KLAS  PIERWSZYCH

GMINNEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  W MANIOWACH

w roku szkolnym 2016/2017

Uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmuje się do klas pierwszych  gimnazjum z urzędu. Wobec tych kandydatów nie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne. Rodzice tych uczniów zgłaszają dyrektorowi Zespołu, że ich dziecko będzie uczęszczało do gimnazjum  - zał.nr 1 (wzór zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej).

 

Dzieci i młodzież zamieszkałe poza obwodem szkolnym podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Przyjmuje się je na podstawie wniosku – zał.nr 2  składanego przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka.

Ucznia spoza obwodu szkolnego przyjmuje się na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego dziecka, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria ustawowe oraz te określone w statucie szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Lp

Rodzaj czynności

 

Termin

1.

Zgłoszenie dziecka do klas pierwszych gimnazjum  (zał. 1 )

 

  04 - 22.04.2016

2.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej gimnazjum

 

        25.04. – 28.06.2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

        04.07.2016

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.

 

Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata może wnieść odwołanie do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora służy wnoszącemu odwołanie skarga do sądu administracyjnego.

 

Ucznia spoza obwodu szkolnego przyjmuje się na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego dziecka, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Załączniki do pobrania dla gimnazjum:

Załącznik nr 1 – zgłoszenie

Załącznik nr 2 – wniosek

 

Ilość zaglądnięć :